định hướng

Định hướng phát triển thành phố Bảo Lộc trong thời gian tới

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Bảo Lộc sẽ từng bước khắc phục và hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt của đô thị loại 3 để lập đề án công nhận đô thị Bảo Lộc là đô thị loại 2 trước năm 2025. Thông tin định hướng phát triển thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Ngày 10/10/2022, UBND thành phố Bảo Lộc...

Compare listings

Compare